Oktatás

Mesterszak

A kar Statisztika tanszéke által gondozott Survey Statisztika és Adatanalitika MSc programunk az ELTE több mint száz mesterszakja közül a tíz legnépszerűbb egyike. A klasszikus társadalomkutatási módszerek mellett hálózatelemzési, szöveganalitikai, adatbányászati módszerekre, többféle statisztikai csomagra és programnyelvre oktatjuk hallgatóinkat a társadalomkutatás tudományos, közigazgatási és üzleti alkalmazásaiban egyaránt.

Kurzusok

Kutatócsoportunk az ELTE Társadalomtudományi karának majdnem minden képzésén oktat általános társadalomkutatás-módszertani tárgyakat. Alább CSS-témájú kurzusainkat jelenítjük meg. 

Kmetty Zoltán: Hálózatkutatás (Szociológia MA)

A hálózatkutatás egyrészről módszertani paradigma, másrészről az emberek kapcsolathálózati beágyazottságának kutatása. Ez a két irány részben együtt részben külön fejlődött az elmúlt 50 évben, de közöttük folyamatos volt az interakció és a reflexió.

Ha módszerani oldalról közelítjük meg a kérdést, akkor alapvetően két irányt határozhatunk meg. Az egyik nagy kutatási irány a teljes hálókkal foglalkozik. Ez az erősen matematikai gráfelméletre támaszkodó iskola a 90-es évekig alapvetően csak kisebb zárt közösségek vizsgálatára volt inkább alkalmas (pl. iskolai csoportok). A digitális adatok térnyerése azonban nagyon sok új kutatási irányt nyitott meg (pl: telefonhívások hálózata). A másik kutatási irány surveyekre támaszkodik. Az ego-network kutatások a hálózatok karakteréről kevesebb tudnak elmondani, de az egyes egyének szerepét és az egyének beágyazottságát mélyebben megismerhetjük rajtuk keresztül. A félév során utóbbi ego-network irányhoz tartozó módszerekkel ismerkedhetnek meg a hallgatók mélyebben.

A kurzus alapvetően elemzési oldalról közelíti meg a témát. Három nagy network technikát ismernek meg a hallgatók mélyebben: név-generátor, pozíció-generátor, összegzőmódszer. Az órákon ezeknek a survey technikáknak a potenciális felhasználását vizsgáljuk meg, különböző kutatási problémákon, kérdéseken keresztül. Minden órán egy speciális kutatási kérdést járunk körbe.

Kmetty Zoltán: A kapcsolathálózati gondolkodás fogalmi alapjai (Szociológia BA)

A hálózatkutatás bár a 2000-es években futott fel a társadalomtudományokban, de a gyökerei már a szociológia kezdeteitől jelen voltak. A kurzus azt a célt tűzi ki, hogy a hallgatókat megismertesse a kapcsolathálózati és hálózatkutatási gondolkodás legfontosabb elméleti és módszertani alapvetéseivel.

Kmetty Zoltán: Hálózatkutatási módszerek (Szociológia BA)

Koltai Júlia: Python (Survey statisztika és adatanalitika MSc)

A Python3 programnyelv logikája és használata.

Rakovics Márton: R-programozás (Survey statisztika és adatanalitika MSc)

A tárgy alapvetően bevezetés az R programozásba, de az ismeretek jelentős része alkalmazható egyéb programozási- és script-nyelvek esetében is. Az a cél, hogy a kurzus sikeres elvégzését követően, a hallgatók képesek legyenek az R-t praktikus segédeszközként használni a szak többi kurzusán.

Rakovics Márton: Adattudomány előadás és gyakorlat (Survey statisztika és adatanalitika MSc)

Az előadás célja az adattudomány (gépi/statisztikai tanulás, adatbányászat) elvi alapjainak és legfontosabb módszereinek áttekintése. Az előadás a tárgyalt módszereket a függvényapproximáció általános problémája felől közelíti meg, majd bemutatja a főbb megoldásokat, illetve azok kapcsolatát. Az előadáshoz társuló gyakorlat során a hallgatók az előadáson szerzett ismereteiket – R-ben elvégzett – adatelemzési példák és saját módszer-implementációk segítségével mélyíthetik el.

Az előadás eredményeként a hallgatók ismerik az adattudományi problémák főbb típusait és a legfontosabb megoldási módszereket. Képesek azonosítani az elemzési módszerek sokasága mögött húzódó általános elemeket, modulokat, így rendelkeznek új, korábban nem látott módszerek megtanulásához vagy fejlesztéséhez szükséges elvi ismeretekkel.
A gyakorlati kurzus célja az adattudomány előadáson elvi szinten tárgyalt modellek és algoritmusok alkalmazási példákon keresztüli mélyebb megértése. Az elemzéseket általában a megfelelő R-csomagok segítségével végezzük el, néhány esetben viszont saját implementációt készítünk. A gyakorlat elvégzésével a hallgatók képesek lesznek a tanult eljárások alapvető megvalósítására, illetve az eredmények interpretációjára.

Simon Dávid, Katona Eszter: Adatvizualizáció és üzleti kommunikáció (Survey statisztika és adatanalitika MSc)

 

Kialakítás alatt álló kurzusok

Katona Eszter, Koltai Júlia, Németh Renáta, Rakovics Márton: Szöveganalitika (Survey statisztika és adatanalitika MSc)

Katona Eszter, Simon Dávid: Adatvizualizáció (Szociológia BA)